Menu

Statuten

Titel I : Benaming - Zetel - Doel - Duur


Artikel 1 - Naam
De vereniging draagt de benaming “Belgische Potgrond Federatie”, in het kort “B.P.F.” en in het Frans “Fédération Belge du Terreau”, in het kort “F.B.T.”.

Artikel 2 - Zetel
De zetel van de vereniging is gevestigd te 2460 Kasterlee, Geelsebaan 75 (gerechtelijk arrondissement Turnhout). Hij kan te allen tijde worden overgebracht naar een andere plaats in België, zulks bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur.

Artikel 3 - Doel
Met eerbiediging van ieders levensbeschouwing, richt de vereniging zich tot de fabrikanten van en tussenpersonen in de handel in potgronden, bodemverbeterende middelen en schorsproducten.
Met de term potgronden worden alle organische en anorganische grondstoffen en materialen omschreven die worden gewonnen, gefabriceerd, vermengd en verhandeld ten behoeve van de land- en tuinbouw in de breedste zin van het woord, alsook ten behoeve van het particulier verbruik.
De vereniging stelt zich in het algemeen tot doel de studie, de bescherming en de ontwikkeling van de beroepsbelangen van haar leden, en in het bijzonder:

 • het bevorderen van de goede verstandhouding tussen hen die bij deze handel betrokken zijn;
 • het bevorderen van de kwaliteit van de voormelde grondstoffen en materialen;
 • het bevorderen van de handel in de voormelde grondstoffen en materialen;
 • het behartigen van de algemene belangen van haar leden
 • De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
 • het bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen de leden;
 • het verdedigen van de belangen van de vereniging tegenover derden;
 • het voorstellen van voorwaarden voor de verkoop en de levering;
 • het informeren van de leden over actuele onderwerpen welke voor de bedrijfsvoering van belang kunnen zijn;
 • het voeren van besprekingen met daartoe bevoegde overheidsinstanties, met betrekking tot de handel van voormelde grondstoffen en materialen;
 • het aangaan van overeenkomsten tot samenwerking of overleg met andere organisaties welke direct of indirect in betrekking staan tot de land- en tuinbouwbranche en de particuliere sector;
 • regelend optreden en het verkrijgen van medezeggenschap bij de organisatie van tentoonstellingen, demonstraties en wedstrijden waarbij de land- en tuinbouwbranche, en de particuliere sector betrokken zijn;
 • het bundelen van de belangen van de leden bij het voeren van propaganda door middel van elke wijze van publiciteit;
 • voorts, in het algemeen, door het gebruik van die wettige middelen, welke voor haar doel bevorderlijk zijn;
 • de organisatie en het beheer van het “Charter potgronden, bodemverbeterende middelen en schorsproducten”.

De vereniging kan haar bijstand en medewerking verlenen of om op het even welke manier deelnemen in verenigingen met een soortgelijk doel of waarvan de werking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar eigen doel.

De vereniging is bevoegd om alle roerende en onroerende goederen, die voor de verwezenlijking van haar doel nodig zijn, te verwerven, ze te huren of andere zakelijke rechten uit te oefenen.

Artikel 4 - Duur
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.
Ze kan op ieder ogenblik door de algemene ledenvergadering worden ontbonden of omgevormd, zulks mits inachtneming van de statutaire en wettelijke bepalingen ter zake.


Titel II : Leden

Artikel 5 - Lidmaatschap
De vereniging bestaat uit gewone leden, buitengewone en ereleden.
Gewone leden kunnen slechts zijn in de Europese Unie gevestigde groothandelaren, natuurlijke of rechtspersonen, die hetzij producent van, hetzij tussenpersoon in de handel in potgronden, bodemverbeterende middelen of schorsproducten zijn of van producten die hoofdzakelijk bijdragen tot de productie van potgronden, bodemverbeterende middelen of schorsproducten.
De rechtspersonen duiden met een schriftelijk mandaat een natuurlijk persoon aan als vast vertegenwoordiger die hen krachtens hun statuten rechtsgeldig kan vertegenwoordigen en eventueel een plaatsvervanger.

De volheid van het lidmaatschap komt uitsluitend toe aan de gewone leden. Enkel de gewone leden hebben stemrecht in de algemene vergadering.

De leden, hoe ook genaamd, gaan in die hoedanigheid geen persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen die de vereniging aangaat.

Artikel 6 - Gewone leden
Het aantal gewone leden is onbeperkt doch mag niet minder zijn dan drie. De gewone leden zijn de stichtende leden, zulks voor zover zij lid blijven, en de toetredende leden.

Artikel 7 - Toetredende leden
Op voorwaarde dat hij het maatschappelijk doel van de vereniging onderschrijft en beschikt over de nodige erkenningen of vergunningen, kan elke natuurlijke persoon of elke rechtspersoon worden aanvaard als toetredend lid.

Artikel 8 - Buitengewone leden en ereleden
Het aantal buitengewone leden is onbeperkt. Het aantal ereleden mag niet meer bedragen dan een vierde van het aantal gewone leden. De buitengewone en de ereleden genieten geen stemrecht op de algemene ledenvergadering, doch kunnen deze bijwonen met raadgevende stem.

Personen die, zonder de hoedanigheid van gewoon lid te willen verwerven, wensen bij te dragen tot de verwezenlijking van het doel van de vereniging, kunnen op eigen verzoek of op voordracht van minstens twee leden van de Raad van Bestuur, door de algemene ledenvergadering worden aanvaard als buitengewoon lid.
Personen die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging, kunnen op voordracht van de meerderheid van de leden van de Raad van Bestuur door de algemene ledenvergadering aanvaard worden als erelid.

Artikel 9 - Toetreding van gewone, buitengewone en ereleden
Om in aanmerking te komen voor het gewone lidmaatschap, dient de betrokkene te voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 5, lid 2 en, voor zover van toepassing op de betrokkene, op datum van indiening van de toetredingsaanvraag tevens beschikken over de nodige erkenningen of vergunningen.

Iedere schriftelijke, gemotiveerde en met stukken gestaafde aanvraag tot aansluiting in hoedanigheid van gewoon lid, wordt aan de secretaris gericht. Buitengewone of ereleden worden voorgedragen door minstens twee leden van de Raad van Bestuur.

De algemene ledenvergadering beslist soeverein over de aanvaarding van gewone, buitengewone en ereleden. De kandidaat-leden worden per brief op de hoogte gesteld van hun aanvaarding, respectievelijk hun weigering als lid. In dit laatste geval motiveert de algemene ledenvergadering haar weigering.

Het lidmaatschap wordt effectief vanaf het ogenblik waarop de door de Raad van Bestuur vastgelegde eenmalige aansluitingsbijdrage werd betaald.

Artikel 10 - Ledenregister
Op de zetel van de vereniging wordt door de Raad van Bestuur een ledenregister gehouden. Dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de leden of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel. Alle beslissingen betreffende de toetreding, de uittreding of de uitsluiting van leden, moeten door toedoen van de Raad van Bestuur in het ledenregister worden ingeschreven binnen de acht dagen nadat aan het lid kennis is gegeven van de beslissing van zijn toetreding, uittreding of uitsluiting.
Alle leden kunnen het ledenregister raadplegen op de zetel van de vereniging.

Indien wijzigingen optreden in het ledenbestand van de vereniging, dan dient een aangepaste ledenlijst neergelegd binnen de maand te rekenen vanaf de verjaardag van de neerlegging der statuten.

Artikel 11 - Bijdragen
De gewone leden zijn allen gehouden tot betaling van een jaarlijks lidgeld. Het jaarlijks lidgeld wordt bepaald door de statutaire jaarlijkse algemene ledenvergadering en kan niet meer bedragen dan duizend euro.

Het lidgeld is niet splitsbaar en is steeds voor een volledig jaar verschuldigd.

Artikel 12 - Uittreding en uitsluiting
Het lidmaatschap eindigt van rechtswege door het overlijden, evenals tengevolge van de handelings- of rechtsonbekwaamheid van een lid natuurlijk persoon of door de afsluiting van het faillissement of van de vereffening van een lid rechtspersoon.

Ieder lid kan uit de vereniging treden door het betekenen van zijn ontslag aan de Raad van Bestuur bij aangetekend schrijven en middels het betekenen van een opzegtermijn van minstens drie maanden. Mits het in aanmerking nemen van voormelde opzegtermijn kan het ontslag slechts uitwerking hebben per eenendertig december van het jaar waarin het ontslag werd aangezegd. In uitzonderlijke gevallen, kan de algemene ledenvergadering van voormelde regel afwijken.
Het lid dat in gebreke gebleven is zijn jaarlijkse bijdrage te betalen en binnen de maand na verzending geen gevolg heeft gegeven aan een aangetekende ingebrekestelling, wordt als uitgetreden beschouwd.
Het stellen van handelingen strijdig met de doelstellingen, richtlijnen of belangen van de vereniging evenals het stellen van handelingen die de werking of de goede naam van de vereniging in het gedrang brengen, kunnen aanleiding geven tot uitsluiting van een lid, ongeacht de aard van zijn lidmaatschap.

Indien er zich een geval aandient waarin de uitsluiting van een lid aan de orde zou kunnen komen, zal binnen de schoot van de Raad van Bestuur en onder haar leden een ad hoc commissie worden aangesteld, bestaand uit drie leden. In afwachting van een beslissing van de algemene ledenvergadering, kan de Raad van Bestuur het betrokken lid schorsen. Tijdens de periode van schorsing blijven de verplichtingen van het betrokken lid lopen, doch wordt de uitoefening van zijn rechten geschorst.

Voormelde commissie zal een onderzoek instellen naar de ten laste gelegde gedragingen, het betrokken lid horen en beslissen tot al dan niet doorverwijzing van het betrokken lid naar de algemene ledenvergadering.Het betrokken lid mag zich bij zijn verschijning voor de ad hoc commissie en voor de algemene ledenvergadering laten bijstaan door een raadsman.

De algemene ledenvergadering beslist soeverein over de uitsluiting van een lid. De uitsluiting wordt uitgesproken indien het voorstel daartoe wordt ondersteund door een meerderheid van twee derde van de ter vergadering aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemgerechtigde leden.

Uitgesloten leden kunnen in geen geval nog worden toegelaten als lid.

Artikel 13 - Publiciteit
Alle beslissingen betreffende de toetreding, de uittreding of de uitsluiting van leden worden door toedoen van de Raad van Bestuur in het ledenregister ingeschreven, zulks binnen de acht dagen nadat zij van de beslissing ter zake in kennis werden gesteld, respectievelijk binnen de acht dagen nadat de beslissing ter zake werd getroffen.

Artikel 14 - Rechten van uitgetreden of uitgesloten leden
De uitgetreden of uitgesloten leden, noch hun rechthebbenden kunnen gestorte lidgelden, bijdragen of vergoedingen terugvorderen en hebben geen enkel recht op het maatschappelijk bezit.
Ze kunnen overlegging der rekeningen, noch zegellegging, noch het opstellen van een inventaris eisen.


Titel III : Organen van de Vereniging

Raad van Bestuur

Artikel 15 - Verkiezing en samenstelling
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur -natuurlijke of rechtspersonen- verkozen door de algemene ledenvergadering onder de gewone leden. Indien een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van de Raad van Bestuur, zal deze rechtspersoon een fysiek persoon aanstellen als haar permanent vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur.

Daarenboven zal deze rechtspersoon een plaatsvervanger mogen aanstellen die de permanente vertegenwoordiger zal vervangen indien deze om enige reden niet zou kunnen deelnemen aan een vergadering.

Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene ledenvergadering. Voormeld aantal moet in elk geval lager zijn dan het aantal stemgerechtigde gewone leden en bedraagt niet minder dan zeven. Elk lid kan maximaal een vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur hebben.

De leden behorend tot de potgrondproducenten hebben recht op vier vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur, m.n. op de voorzitter, een ondervoorzitter, de penningmeester of de secretaris en een gewoon bestuurder. De leden behorend tot de potgrondinvoerders en -groothandelaars hebben recht op drie vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur, m.n. op een ondervoorzitter, de penningmeester of de secretaris en een gewoon bestuurslid.

Met het oog op de verkiezing van de leden van de Raad van Bestuur, leggen de leden behorend tot de potgrondproducenten en de leden behorend tot de potgrondinvoerders en –groothandelaars elk een lijst met minstens respectievelijk vijf en vier kandidaten voor.
Bij gelijkheid van stemmen, is de oudste kandidaat verkozen.


Artikel 16 - Duur van het mandaat
De bestuurders worden verkozen voor een termijn van vier jaar. Het mandaat van de bestuurders is te allen tijde ad nutum herroepbaar. Uittredende leden zijn herkiesbaar.
Bij niet hernieuwen van de mandaten van de bestuurders op het voorziene tijdstip, blijven deze in functie tot in hun vervanging is voorzien.

Artikel 17 - Einde van het mandaat
Het mandaat van bestuurder eindigt door overlijden, handelings- of rechts-onbekwaamheid, ontslag of afzetting. In zulk geval kan de Raad van Bestuur een plaatsvervanger aanduiden die het mandaat van zijn voorganger voltooit tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

Artikel 18 - Bezoldiging
Behoudens andersluidende beslissing van de statutaire jaarlijkse algemene ledenvergadering, wordt het mandaat van de leden van de Raad van Bestuur niet bezoldigd.

Artikel 19 - Aansprakelijkheid
De bestuurders gaan met betrekking tot de verbintenissen of het bestuur van de vereniging geen enkele persoonlijke verbintenis aan. Hun verantwoordelijkheid beperkt zich tot de uitvoering van het mandaat dat ze ontvangen hebben.

Artikel 20 - Taakverdeling
De Raad van Bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter, twee ondervoorzitters, een secretaris, een penningmeester en twee gewone bestuursleden.

De voorzitter behoort tot de groep van de potgrondproducenten.
Bij verhindering van de voorzitter, wordt zijn mandaat waargenomen door de ondervoorzitter, afgevaardigd door de potgrondproducenten. Bij verhindering van laatstgenoemde, wordt de ondervoorzitter, afgevaardigd door de potgrondinvoerders en –groothandelaars waarnemend voorzitter. In alle andere gevallen van verhindering, wordt het oudste lid van de Raad van Bestuur van rechtswege waarnemend voorzitter.

De voorzitter niet in aanmerking genomen, hebben de potgrondproducenten enerzijds en de potgrondinvoerders en -groothandelaars anderzijds, elk recht op drie vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur, m.n. op een ondervoorzitter, de penningmeester of de secretaris en een gewoon bestuurslid.
De secretaris en de penningmeester kunnen zich laten bijstaan door een bezoldigd medewerker.

Artikel 21 - Vergaderingen, stemmingen en notulen
De Raad van Bestuur vergadert in beginsel een keer per maand op verzoek van de voorzitter, een ondervoorzitter of een bestuurder die hem vervangt of een derde van de bestuurders, telkens als de belangen van de vereniging het eisen, en zulks op de plaats, datum en uur bij de oproeping bepaald.

Ieder bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder, drager van een schriftelijke volmacht.
De Raad van Bestuur kan derden toelaten tot de vergadering, onder andere met het oog op het verstrekken van advies. Zulke derden zijn niet stemgerechtigd.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de waarnemend voorzitter. De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de helft der leden aanwezig is of geldig vertegenwoordigd.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. In geval van staking der stemmen is deze van de voorzitter doorslaggevend. De voorzitter beslist over de wijze waarop de stemming zal gehouden worden.
De notulen van de beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. De notulen worden ter zetel van de vereniging in een speciaal daartoe gehouden register bewaard.

Alle leden van de Raad van Bestuur ontvangen een ongetekend exemplaar van de notulen. De derden die van een belang doen blijken en de leden hebben recht, op hun kosten, inzage van de notulen te vragen. Uittreksels van deze notulen, die in rechte of elders worden voorgebracht, worden ondertekend door twee bestuurders.

Artikel 21bis - Vetorecht
Indien de bestuurders voorgesteld door de leden behorend tot de potgrondinvoerders en –groothandelaars menen dat de beroepsbelangen van hun leden ernstig worden geschaad door een beslissing van de Raad van Bestuur, kunnen zij hun veto uitspreken. Het voorstel ter zake dient vervolgens voor wijziging of vernietiging voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.

Artikel 22 - Bevoegdheid
Alle bevoegdheden die de wet of de statuten niet uitdrukkelijk toekennen aan de algemene ledenvergadering, worden toegekend aan de Raad van Bestuur.
De statuten kunnen de bevoegdheden beperken die op grond van lid 1 zijn toegekend aan de Raad van Bestuur. Zulke beperkingen, evenmin als de taakverdeling die de bestuurders eventueel zijn overeengekomen, kunnen aan derden worden tegengeworpen, zelfs niet indien bekendgemaakt.

Artikel 23 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De Raad van Bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte. De vereniging wordt in rechte vertegenwoordigd, als eiseres of als verweerster, door twee leden van de Raad van Bestuur. Andere akten of rechtshandelingen worden namens de vereniging -behoudens het geval waarin bijzondere volmachten zouden worden verleend aan één of meer bestuurders, leden, aangestelden of derden, al dan niet samen handelend- ten overstaan van derden, rechtsgeldig ondertekend, respectievelijk gesteld door de voorzitter of de waarnemend voorzitter, samen optredend met een lid van de Raad van Bestuur of de persoon belast met het dagelijks bestuur. In geen geval dienen zij tegenover derden het bewijs te leveren van een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur.

Dagelijks Bestuur

Artikel 24 - Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoordiging van de vereniging wat dat bestuur aangaat, kunnen door de Raad van Bestuur worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet lid van de Raad van Bestuur of lid, die ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college optreden.
De personen die met het dagelijks bestuur zijn belast, gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen die de vereniging aangaat.

Artikel 25 - Aansprakelijkheid voor aangestelden en organen
De vereniging is aansprakelijk voor de fouten die kunnen worden toegerekend aan haar aangestelden of aan de organen waardoor zij handelt.

B. De algemene ledenvergadering

Artikel 26 - Samenstelling en vertegenwoordiging
De algemene ledenvergadering is samengesteld uit alle gewone leden.
Op de algemene ledenvergadering heeft elk gewoon lid gelijk stemrecht. Elk gewoon lid kan zich door een ander gewoon lid laten vertegenwoordigen mits het verlenen van een schriftelijke volmacht. Elk gewoon lid kan slechts drager zijn van maximaal twee schriftelijke volmachten. Een gewoon lid rechtspersoon, wordt geldig vertegenwoordigd door de door haar aangestelde vertegenwoordiger.
Op de algemene ledenvergadering mogen buitengewone en ereleden, evenals derden worden uitgenodigd. Zij hebben enkel een adviserende stem.

Artikel 27 - Bevoegdheid
Een beslissing van de algemene ledenvergadering is vereist voor:

 • het aanvaarden en uitsluiten van leden;
 • elke wijziging aan de statuten;
 • het bepalen van het aantal bestuurders, de aanstelling en de afzetting van de bestuurders, desgevallend het bepalen van hun vergoeding;
 • de aanstelling en de afzetting van de commissarissen en, desgevallend, het bepalen van hun bezoldiging;
 • het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
 • de goedkeuring der rekeningen en van de begroting;
 • de ontbinding van de vereniging;
 • de omzetting van een vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
 • alle andere gevallen waarin de statuten zulks zouden vereisen

Artikel 28 - Bijeenroeping
De algemene ledenvergadering, ongeacht of het gaat om de gewone statutaire jaarlijkse ledenvergadering, dan wel om een buitengewone algemene ledenvergadering, wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur, telkens wanneer het belang van de vereniging zulks vergt. Telkens wanneer minstens drie gewone leden hiertoe een schriftelijk verzoek met vermelding van de agenda indienen, dient een buitengewone algemene ledenvergadering bijeengeroepen binnen de twee maanden na ontvangst van zulk verzoek.

Artikel 29 - Oproepingen en agenda
De oproepingsbrief vermeldt de dag, de plaats en het uur van de vergadering, evenals de agenda. De oproepingsbrief wordt uiterlijk vijftien dagen vóór de vergadering verzonden aan elk der gewone leden.

Op schriftelijk verzoek van elk gewoon lid, ontvangen door de secretaris van de Raad van Bestuur uiterlijk acht dagen vóór de vergadering, dienen agendapunten toegevoegd aan de agenda.
Ingeval de vergadering dient te beraadslagen over een wijziging aan de statuten, bevat de oproepingsbrief de voorgestelde wijzigingen.
Indien de vergadering dient te beraadslagen over de uitsluiting van een lid, dan dienen naam en voornaam van het betrokken lid opgenomen in de agenda. Het betrokken lid dient per aangetekende brief opgeroepen om zijn verdediging voor te dragen tijdens de algemene ledenvergadering waarop over het voorstel tot uitsluiting zal worden beraadslaagd.

Artikel 30 - Vergaderingen
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de waarnemend voorzitter.
De secretaris van de Raad van Bestuur handelt als secretaris en stemopnemer.

Behoudens met de instemming van alle aanwezige of geldig vertegenwoordigde gewone leden om ook over andere agendapunten te beraadslagen en te beslissen, kan de algemene ledenvergadering maar geldig beraadslagen over de punten die op de agenda vermeld staan.

De gewone statutaire jaarlijkse ledenvergadering wordt minstens een maal per jaar bijeengeroepen om lezing te krijgen van het jaarverslag, te beraadslagen over de goedkeuring der rekeningen van het afgelopen jaar, de begroting van het volgend jaar, het verlenen van kwijting aan de bestuurders en, desgevallend, de aanstelling van de bestuurders.

De gewone statutaire jaarlijkse ledenvergadering komt, behoudens beslissing tot uitstel, bijeen op de laatste donderdag van de maand januari om elf uur op de plaats aangeduid in de oproepingen.


Artikel 31 - Aanwezigheidsquorum en stemmingen
Tenzij andersluidende statutaire of wettelijke bepaling, kan de algemene ledenvergadering enkel geldig vergaderen en beslissen voor zover minstens de helft der gewone leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Tot wijziging aan de statuten en vrijwillige ontbinding, kan enkel worden besloten door een bijzondere algemene ledenvergadering waarop twee derde der gewone leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Is aan deze voorwaarde niet voldaan, dan kan niet eerder dan vijftien dagen na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarop tot wijziging aan de statuten kan worden besloten, ongeacht het aantal aanwezige of geldig vertegenwoordigde gewone leden.

Behoudens de uitzonderingen door de wet of de statuten voorzien, worden alle beslissingen bij gewone meerderheid van stemmen genomen, i.e meer dan de helft der uitgebrachte stemmen, exclusief de onthoudingen. In geval van staking der stemmen, is een voorstel verworpen.

Voor de wijziging aan de statuten, de vrijwillige ontbinding, evenals voor de uitsluiting van een lid, is een meerderheid van twee derde van de stemmen der aanwezige of geldig vertegenwoordigde leden, exclusief onthoudingen, vereist.

Voor de wijziging aan het maatschappelijk doel is een meerderheid van vier vijfden der aanwezige of geldig vertegenwoordigde leden, inclusief onthoudingen, vereist.

Er wordt mondeling gestemd, eventueel bij handopsteking. Er dient tot geheime, schriftelijke stemming overgegaan bij stemmingen over personen en telkens als een derde van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemgerechtigden daarom verzoekt.

Artikel 32 - Notulen
Notulen der algemene ledenvergadering worden opgenomen in een ter zetel van de vereniging bijgehouden register en ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de secretaris. Het register wordt bewaard op de zetel van de vennootschap alwaar de leden er inzage van kunnen nemen. Alle gewone leden ontvangen een ongetekend exemplaar van de notulen. De derden die van een belang doen blijken en de leden hebben recht, op hun kosten, inzage van de notulen te vragen. Uittreksels van deze notulen, die in rechte of elders worden voorgebracht, worden ondertekend door twee bestuurders.


Titel IV : Boekjaar en begroting - Middelen - Financieel Toezicht

Artikel 33 - Boekjaar en begroting
Het boekjaar loopt van een januari tot eenendertig december van hetzelfde jaar.


Ieder jaar op eenendertig december wordt de jaarrekening van het voorbije boekjaar afgesloten en de begroting voor het volgend boekjaar opgesteld. De Raad van Bestuur dient ieder jaar en ten laatste zes maanden na de afsluiting van het boekjaar de jaarrekening betreffende het afgelopen boekjaar en de begroting voor het volgend boekjaar ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene ledenvergadering.

Ten minste acht dagen vóór de algemene ledenvergadering worden de rekeningen ter kennisname beschikbaar gesteld voor de leden op de zetel van de vereniging, die alsdan ook inzage kunnen vorderen, doch zonder verplaatsing, van alle bescheiden waarop deze rekeningen zijn gesteund.

Binnen de dertig dagen na de goedkeuring door de algemene ledenvergadering, wordt de jaarrekening van de vereniging door toedoen van de bestuurders neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Artikel 34 - Middelen
De middelen van de vereniging bestaan hoofdzakelijk uit :

 1. de jaarlijkse ledenbijdragen;
 2. supplementaire bijdragen te heffen voor het dekken van welomschreven dringende en niet in de begroting opgenomen behoeften;
 3. de opbrengst der belegde kapitalen;
 4. de schenkingen en legaten;
 5. alle andere mogelijke inkomsten en baten, verworven bij de realisatie van het maatschappelijk doel.

Artikel 35 - Reservefonds
Een reservefonds kan worden aangelegd met het jaarlijks overschot van de rekeningen en andere middelen.

Dit reservefonds kan worden aangewend om delgingen te verrichten, uitzonderlijke uitgaven te dekken, de eventuele ontoereikendheid der ontvangsten aan te vullen of voor alle andere doeleinden, die door de Algemene Vergadering beslist worden.

Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en kan onder geen beding bij wijze van dividenden aan de leden worden uitgekeerd.


Titel V : Openbaarmakingen

Artikel 36 - Verplichte vermeldingen
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken, hoe ook genaamd, die uitgaan van de vereniging, vermelden de naam van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “vzw”, het adres van de zetel van de vereniging, haar inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank Ondernemingen, evenals elke ander wettelijk verplichte vermelding.
Eenieder die in naam van de vereniging meewerkt aan een stuk vermeld in de voorgaande alinea en waarop een van deze verplichte vermeldingen niet is aangebracht, kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor alle of een deel van de verbintenissen die de vereniging krachtens zulk stuk heeft aangegaan.

Artikel 37 - Publiciteit van vennootschapsakten en benoemingen
De statuten van de vereniging, de akten betreffende de benoeming of de ambtsbeëindiging van de bestuurders, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen en van de commissarissen, evenals de beslissingen betreffende de nietigheid of de ontbinding van de vereniging, haar vereffening en de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, evenals alle wijzigingen aan zulke akten, stukken en beslissingen, worden bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De akten betreffende de benoeming of de ambtsbeëindiging van de bestuurders, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, van de commissarissen en van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, vermelden hun naam, hun voornamen, hun woonplaats, hun geboorteplaats en –datum, of, indien het rechtspersonen betreft, hun benaming, rechtsvorm, zetel, en, indien toepasselijk, hun inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank Ondernemingen of hun B.T.W.-registratienummer, evenals de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college.
De aldus bekend te maken akten, stukken en beslissingen kunnen aan derden slechts worden tegengeworpen vanaf de dag van neerlegging, respectievelijk bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, tenzij de vereniging aantoont dat zulke derden er reeds voordien kennis van hadden. Derden kunnen zich niettemin beroepen op akten, stukken en beslissingen die niet zijn neergelegd of bekendgemaakt.
Zulke akten, stukken en beslissingen kunnen met betrekking tot handelingen verricht vóór de eenendertigste dag volgend op de bekendmaking, niet worden tegengeworpen aan derden die aantonen dat zij onmogelijk kennis ervan hadden kunnen hebben.


Titel VI : Ontbinding en Vereffening

Artikel 38 - Vereffenaars
In geval van vrijwillige of gerechtelijke ontbinding van de vereniging, zal de algemene ledenvergadering of de rechtbank, naar gelang het geval, de personen aanduiden die met de vereffening belast worden evenals hun bevoegdheden en eventuele vergoedingen bepalen. Ingeval de algemene ledenvergadering geen vereffenaar(s) aanduidt, treedt de Raad van Bestuur van rechtswege op als vereffenaar.
Tengevolge van de beslissing tot vereffening blijft de vereniging voortbestaan voor de noden van de vereffening.

Artikel 39 - Publiciteit
Elke rechterlijke beslissing, beslissing van de algemene ledenvergadering of van de vereffenaar(s) betreffende de ontbinding van de vereniging, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief, wordt binnen de maand na dagtekening ervan neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg.

Artikel 40 - Bestemming van het vermogen
Bij ontbinding van de vereniging beslist de algemene ledenvergadering over de bestemming die zal gegeven worden aan de gelden en de goederen van de vereniging, onder voorbehoud dat ze zullen aangewend worden voor een doel dat zoveel mogelijk dit van de vereniging benadert.

Artikel 41 - Residuaire bepaling
Alle door de huidige statuten niet voorziene gevallen worden geregeld overeenkomstig de bepalingen van de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd éénentwintig op de verenigingen zonder winstoogmerk, zoals voor het laatst gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen en de besluiten genomen in uitvoering van deze wet.


Aldus goedgekeurd op de buitengewone algemene ledenvergadering van 15 september 2005.

 

BPF vzw - FBT asbl

Belgische Potgrond Federatievzw

Federation Belge du Terreauasbl

Geelsebaan 75

2460 Kasterlee+32 (0)473 84 63 37

BPF - FBT

Log In or Register