Menu

BPF zet zich in voor een

groener België

BPF zet zich in voor een

groener België

« »

Federatie

Ontstaan

De Belgische Potgrond Federatie (BPF) werd gesticht in 1986 en verenigd de meeste en voornaamste potgrondfabrikanten- en invoerders die in België een maatschappelijke zetel hebben. De federatie stelt zich als doel om de onderlinge verstandhouding onder de leden te bevorderen. de belangen van haar leden te verdedigen. als aanspreekpunt te functioneren tegenover verschillende instanties zoals overheden, media, enz.

 

Lees meer

Charter potgronden

1. DOEL

De Belgische Potgrond Federatie vzw, verder genoemd als BPF vzw, wil bij het op de markt brengen van potgronden, bodemverbeterende middelen en schorsproducten voor particulier gebruik, haar bestaande aandacht voor kwaliteit als volgt formaliseren.

Lees meer

Doelstelling

Er bestaat een populistische uitdrukking: “Toen Adam spitte en Eva spon; waar was toen de baron?” Het is op zijn minst twijfelachtig te stellen dat Adam er een tuintje op na hield, maar het kweken van groenten en fruit, voor eigen gebruik, is zo oud dat het niet mogelijk is om hier een begindatum op te kleven.


Op het einde van de 19de eeuw werden de eerste serres gebouwd voor de teelt van groenten en fruit voor commerciële doeleinden en even later ook voor de bloementeelt. De snelle ontwikkeling van de glastuinbouw heeft zich geheel in de twintigste eeuw afgespeeld. Deze ontwikkeling heeft de vraag doen ontstaan naar teeltsubstraten, die van langsom meer specifiek gericht zijn op een bepaalde cultuur. Met als gevolg dat er in de periode na wereldoorlog II verscheidene bedrijven ontstonden in België met als activiteit het leveren van kant en klare potgronden voor de beroeps- en hobbysector.

Lees meer

Statuten

De buitengewone algemene ledenvergadering van de vzw BELGISCHE POTGROND FEDERATIE, in vergadering bijeengekomen op 15 september 2005, heeft, na te hebben vastgesteld dat minstens twee derde van het vereiste aantal leden aanwezig was of geldig vertegenwoordigd, de statuten van de vereniging, zoals vastgelegd naar aanleiding van de stichtingsvergadering op 24 april 1986 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 september 1986, voor het laatst gewijzigd naar aanleiding van de algemene ledenvergadering van 13 juni 2002, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 oktober 2002, met eenparigheid van stemmen integraal gewijzigd en vervangen door de volgende statutaire bepalingen:

Lees meer

Raad van Bestuur

RAAD VAN BESTUUR
Voorzitter VANDAELE Stefaan
Ondervoorzitter SNEBBOUT Luc
Ondervoorzitter VAN ISRAEL Peter
Bestuurslid WEYNANTS Bruno
Penningmeester DE GEEST Dirk
Secretaris HERMANS Leo
ADVIES
Externe Adviseur
VANTHOMME Peter
ERELEDEN
EECKHAUDT Prosper
DOCKX Eugeen
BRAECKE Wilfried
VAES Oger

BPF vzw - FBT asbl

Belgische Potgrond Federatievzw

Federation Belge du Terreauasbl

Geelsebaan 75

2460 Kasterlee+32 (0)473 84 63 37

BPF - FBT

Log In or Register